Kehittämishankkeet

Nuorisotyön ja koulun yhteistyö. Kehittämis- ja tutkimushanke

Nuorisotyön ja koulun yhteistyö kehittyy nopeasti eri puolilla Suomea. Syventyvä yhteistyö näyttää osoittavan, että toiminnalla saavutetaan hyötyjä sekä nuorten, koulun että nuorisotyön kannalta, mutta aihealuetta on toistaiseksi tutkittu vain vähän Suomessa tai edes kansainvälisesti. Hankkeessa analysoidaan koulun ja nuorisotyön yhteistoiminnassa saavutettavia hyötyjä, mallinnetaan toteutettuja käytäntöjä sekä evaluoidaan niiden toimivuutta ja siirrettävyyttä kunnasta toiseen. Hanke perustuu kunnissa tehtävään kehittämistyöhön, ja siihen kytkeytyvään tutkimukseen.

Hankkeen kohteena on peruskoulussa tehtävä työ, lähinnä yläkoulun yleisopetuksen osalta. Hankkeessa on mukana viisi tutkimuskuntaa, Hyvinkää, Kokkola, Kuopio, Lahti ja Oulu. Hankkeeseen on haluttu mukaan edustava otos erilaisia kaupunkeja, sekä maantieteellisesti että kuntien asukasluvun puolesta. Näitä vertailemalla pystytään arvioimaan, mitkä toteutetuista kokeilusta ovat siirrettävissä paikasta toiseen ja mitkä ovat paikkakunta- tai koulusidonnaisia. Hanke tuottaa tietoa niistä tekijöistä, jotka edistävät nuorten kouluviihtyvyyttä, monia oppimisen tapoja sekä tuottaa tietoa monialaisesta yhteistyöstä.

Varsinaisten hankekuntien lisäksi hankkeessa on muka 7 kummihankekuntaa. Nämä kunnat ovat Kotka Pori, Porvoo, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki ja Tampere.

Hankkeessa seurataan neljää eri ulottuvuutta. Sen osa-alueina ovat nuorten osallisuus, vaikuttamistoiminta ja kansalaistaidot; nuorisotyössä oppiminen, nuorten uudet oppimisympäristöt ja näiden integroiminen kouluopetukseen; yhteinen kasvatus sekä koulun yhteisöllisyyden vahvistaminen kouluyhteisön sisällä sekä koulun kytköksissä alueelle.

Hanke on monimenetelmäinen tutkimus- ja kehittämishanke, jossa uuden tiedon tuottamisen lisäksi pyritään integroimaan erilaisia tapoja lähestyä nuoria ja heidän institutionaalisia kytköksiään. Hanke on rakennettu siten, että tutkimuksessa voidaan ohentaa koulun ja nuorisotyön välisiä raja-aitoja sekä erilaisia tutkimusparadigmaattisia lähtökohtia, kuten koulututkimuksen ja nuorisotutkimuksen välistä kuilua. Tutkiva kehittäminen tehdään hankkeessa yhteistyössä käytännön toimijoiden – sekä nuorisotyön että koulun - kanssa, dialogisesti ja moniroolisesti. Hanke hyödyntää ja yhdistää nuorisotutkimuksellista tietoa kasvatustieteelliseen tietoon.

Tuloksista tiedottaminen yhdistää sekä perinteistä tieteellistä raportointia että laajemmalle yleisölle suunnattua tiedotusta Kanuunan sivuilla julkaistavien kuukausittaisten työpaperien kautta.

 

Monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishanke 2009 - 2011

Hanke pohjautui tutkimuksen "Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen?" (Honkasalo, Souto & Suurpää 2007) tutkimustuloksille. Hankkeen tehtävänä oli viedä monikulttuurista nuorisotyötä käytäntöön kehittämällä arjen työkaluja ja nuorisotyöntekijöiden osaamista ja tietotaitoa. Teema-alueina hankkeessa olivat Monipuolinen ja monikielinen tiedottaminen, Nuorten keskinäisen dialogin tukeminen, Sitoutuminen rasisminvastaiseen työhön, Monitoimijainen yhteistyö ja Työyhteisön monikulttuurisen tietotaidon lisääminen.

Hanke oli yhdistelmä kehittämistä ja tutkimista. Kehittäjä-tutkijan tehtäviin kuului muun muassa käytäntöjen seuraaminen, niiden kirjaaminen ja niistä tiedottaminen. Hankkeen lähtökohtana oli nuorisotyön kenttä. Hankkeessa tutkimus yhdistettiin koulutukseen, ja hankkeen aikana järjestettiin koulutuksia ja seminaareja.

Hankkeen tutkija-koordinaattorina toimi VTT Veronika Honkasalo, joka on tutkimuksessaan keskittynyt tarkastelemaan erityisesti nuorisotyötä tasa-arvoon ja monikulttuurisuuteen liittyvien kysymysten kautta. Honkasalo on ollut mukana Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeessa "Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen 2004-2007" ja Suomen Akatemian tutkimushankkeessa "Muuttuva kansalaisyhteiskunta. Monikulttuurisuus, nuoret ja kulttuurinen kansalaisuus Suomessa (2008-2010)".

Ajalla 1.1. - 31.12.2010 Veronika Honkasalon sijaisena toimi YTM Antti Kivijärvi. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen kuntaosiot päättyivät vuoden 2010 lopussa. Monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishanke ja nuorisotalotyön kehittämishanke raportoitiin yhtenä kirjana, jota voi tilata Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.

Hankkeen aikana julkaistua:

Kehittämishankkeen koulutusmateriaali löytyy materiaalipankin Monikulttuurinen nuorisotyö -kansiosta.

 

Nuorisotalotyön kehittämishanke 2009 - 2011

 

Hankkeessa tarkasteltiin nuorisotalotoiminnan, avointen nuorten iltojen tai alueellisen nuorisotyön kehittämisen kohteita. Väljänä taustakysymyksenä oli, millä tavoin talotoiminnan nuorisotyöllinen työote kohtaa 2000-luvun yhteiskunnallisen, nuorisokulttuurisen ja teknologisen ympäristön.
 
Hanke oli sateenvarjohanke, jonka kehittämisen kohteet nousivat mukana olevien kuntien omista tarpeista. Hanke kattoi alleen monia eri kehittämishankkeita ja -pyrkimyksiä, jotka aiheutuivat kuntien erilaisesta koosta, niiden nuorisotyön perinteestä sekä käytettävissä olleista resursseista.
 
Hankkeen aikana kerättiin tietoa talotoiminnasta sekä tuotettiin perusjäsennyksiä siihen, millaista nuorisotyötä talotoiminta on.
 
Hankkeen kehittäjä-tutkijana toimi FM Tomi Kiilakoski. Hän on aiemmin tutkinut nuorten osallisuutta, kriittistä pedagogiikkaa sekä kouluväkivaltaa ja vertaissovittelua. Hän on toiminut lehtorina Tampereen yliopistossa sekä Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Torniossa. 
 
Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen kuntaosiot päättyivät vuoden 2010 lopussa. Monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishanke ja nuorisotalotyön kehittämishanke raportoitiin yhtenä kirjana, jota voi tilata Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.
 
Hankkeen aikana julkaistua:
 
Huom! Auditointiin liittyvät lomakkeet yms. löytyvät materiaalipankin Auditointimateriaali-kansiosta.