Kanuunan vahvuus, merkitys ja tehtävät valtakunnallisena osaamiskeskuksena

Kanuuna on kunnallisen nuorisotyön kehittäjä, joka muodostuu 27 suurimman suomalaisen kaupungin nuorisopalveluista. Kanuunan toimialueella työskentelee 80 % kunnallisista nuorisotyöntekijöistä ja Kanuuna-kaupungeissa asuu yli 60 % alle 29-vuotiaista. Kanuuna laajenee vuoden 2018 aikana siten, että verkostossa on edustajia kaikista maakunnista. Kunnallisen nuorisotyön kehittämisessä osaamiskeskuksena Kanuuna laajentaa toimintaansa nykyistä tiiviimmin verkoston ulkopuolisiin kuntiin. Osaamiskeskustoiminta tehostaa kunnallisen nuorisotyön hyvien käytänteiden laajempaa hyödyntämistä, vahvistaa toimialan tieto-taitoa nuorisopoliittisissa kysymyksissä ja kehittää nuorisotyön dokumentointia ja vaikuttavuuden osoittamista niin kuntakohtaisesti kuin valtakunnallisesti. Kehittämistyössä otetaan huomioon kunnallisen nuorisotyön yhteistyö mm. paikalliseen järjestötoimintaan, opetuksen- ja koulutuksen järjestäjiin sekä liikunta-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaan. Kanuuna osallistuu kansainvälisten organisaatioiden ja verkostojen kautta myös eurooppalaiseen nuorisotyön kehittämiseen. Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksena Kanuunalla on yhteys kaikkiin nuorisolain ja valtakunnallisen nuorisotyön ja –politiikan ohjelman tavoitteisiin ja toimeenpanoihin.

Osaamiskeskus Kanuunan tehtävät

Kunnallisen nuorisotyön kehittämisen ja hyvien käytäntöjen verkosto.

Tavoitteena on verkostojen ja verkostotoiminnan edelleen kehittäminen, uusien verkostojen perustaminen ja/tai yhdistely osoitetun (kentän) tarpeen mukaan. Verkostoissa tuotettu tieto on ketterästi hyödynnettävissä eri puolella Suomea ja Eurooppaa. Kotimaisille ja eurooppalaisille tutkimus- ja kehittämishankkeille osaamiskeskus on jalkautumista tukeva verkosto. Nuorisotyön ajantasainen ja vaikuttava viestintä, toimijoiden välinen vuorovaikutus ja tiedonvälitys tukevat osaamiskeskuksen kaikkia tehtäviä.

Vuoden 2018 aikana kartoitetaan kunnallisen nuorisotyön eri toimijoiden näkemykset Kanuunan verkostojen ajankohtaisuudesta ja kysytään uusien verkostojen tarpeista. Verkkosivut uudistetaan ja uutiskirjeiden välittämistä varten hankitaan tarkoituksen mukainen työkalu.

Toimenpiteiden tuloksena laajentuneella Kanuuna-verkostolla on selkeä ja vahva rooli kunnallisen nuorisotyön kehittäjänä ja nuorisopoliittisena toimijana sekä kantaaottavana kunnallisen nuorisotyön edustajana.

Nuorisotyön asemoinnin valtakunnallinen verkosto

Kunnallisen nuorisotyön asemointi maakunta- ja SOTE-uudistuksien muuttaessa toimintaympäristöä.

Kanuunaan palkataan aluetyönsuunnittelija. Alueelliset tarpeet ja olemassa olevat resurssit kartoitetaan ja kehitetään Kanuunan verkostojen toimintamahdollisuuksia alueittain yhteistyössä alueen/maakunnan, Kanuunakaupungin/kaupunkien, AVI: en, pienempien kuntien, oppilaitosten, korkeakoulujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuonna 2018 kartoitetaan nuorisotyön roolia maakunnallisissa HYTE, SOTE ja LAPE ryhmissä.

Vuosittaiseen Kanuuna-seminaarin osallistuu vuodesta 2018 lähtien 28 (sis. Kajaanin) suurimman kaupungin nuorisotoimenjohto ja pienempien kuntien nuorisotoimien johdon edustajat kaikilta AVI-alueilta (toimintamallia kehitetään yhdessä pienten kuntien kanssa vuosina 2018–2019). Kanuunan toimintaperiaatteet tarkastetaan ja päivitetään Kanuuna-seminaarissa 2018 vastaamaan uuden kunnallisen kehittämisverkoston/osaamiskeskuksen tarpeita huomioiden pienet kunnat myös Kanuunan päätöksenteossa.

Kajaani kutsutaan Kanuuna-kaupungiksi. Kajaanin liityttyä jokaisessa maakunnassa on Kanuuna-kaupunki veturina pienten kuntien kanssa tehtävälle kehittämistyölle.

Tuloksena kaikilla kunnallisen nuorisotyön toimijoilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksen toimintaan ja kehittää suomalaista nuorisotyötä osana verkostoa alueellisesti ja valtakunnallisesti.

The Logbook -sähköisen dokumentoinnin työkalun käyttöönotto ja kehittäminen kuntien nuorisotoimissa

LogBook-järjestelmä antaa käyttäjilleen numeerisen tiedon lisäksi laadullista ajantasaista tietoa sekä mahdollistaa nuorille toteutettavien laadullisten kyselyjen toteuttamisen.

Tavoitteena on, että valtakunnallinen sähköinen dokumentoinnin työkalu, The Logbook, on käytössä kaikissa Kanuuna-kaupungeissa ja vähintään 20 pienemmässä kunnassa vuoden 2018 aikana (valtakunnallinen kattavuus noin 80–90%).

Kanuunaan palkataan kouluttaja/suunnittelija. Kanuuna kouluttaa kaikki kunnat käyttämään työkalua. Kanuuna perustaa koulutusta ja opastusta tukevan tuki-/mentorointiverkoston hyödyntäen Kanuunan omaa Digiryhmää. Vuonna 2018 toteutetaan Logbookin käyttöönotto/koulutus valtakunnallisesti, kehitetään työkalun raportointi vastaamaan osaamiskeskuksen tarpeita (tila/ryhmä, kunta, AVI-alue, maakunta, valtakunta -tasot).

Tuloksena on valtakunnallisesti kattava reaaliaikainen tieto kunnallisesta nuorisotyöstä.